மாவட்ட ஆட்சியரின் நேரடிபார்வையின் கீழ் இயங்கும் அலுவலகங்கள் பற்றி ஆட்சியரே அளித்த விவரங்களின் கடித நகல்கள்.

017 018 019 020 021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*