பைரவ நாயுடு என்பவருக்கு EB யினால் ஏற்பட்ட பிரச்சனையை நம் இயக்கம் மூலம் முடித்த விவரம்.

009 007 008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*